webhoctienganh.com
ĐI ĂN NHÀ HÀNG - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU I have a reservation for two this evening. Tôi đã đặt trước bàn cho 2 người tối nay.I’m PhongTên tôi là Phong Table for three, please! Sắp xếp cho tôi bàn 3 người nhé! Have you got a table for two people? Anh còn bàn ăn cho 2 người không? It’s uncomfortable. It’s too close to the door Chỗ này không thoải mái lắm. Nó quá gần cửa ra vào This one