webhoctienganh.com
ĐẶT PHÒNG - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU I’d like to book a room Tôi muốn đặt trước một phòng I’d like to make a reservation Tôi muốn đặt phòng trước I’d like to book a single room for May 15th Tôi muốn đặt một phòng đơn vào ngày 15 tháng 5 I would like to look a room for the next three days Tôi muốn đặt một phòng cho 3 ngày tới I need room for tonight Tôi cần phòng vào tối nay Do you have a cheap room?