vanbanphapluat.com
Thông tư 22/2012/TT-BCA quy định chế độ nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Số hiệu: 22/2012/TT-BCANgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 22/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NGHỈ DƯỠNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ