vanbanphapluat.com
Thông tri 58/TTR-TLĐ năm 2004 hướng dẫn đóng và thu đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
Số hiệu: 58/TTR-TLĐNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Đặng Ngọc Chiến TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 58/TTR-TLĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004 THÔNG TRI HƯỚNG DẪN ĐÓNG VÀ THU ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN Đoàn phí công đoàn là nguồn thu quan trọng của ngân sách công đoàn. Đóng đoàn phí là nhiệm vụ của đoàn viên để xây dựng tổ chức Công đoàn và phục vụ quyền lợi cho đoàn viên, do đó