vanbanphapluat.com
Thông tri 02/TTr-TLĐ năm 2007 hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên đề về bảo hộ lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
Số hiệu: 02/TTr-TLĐNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số :02/TTr-TLĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007 THÔNG TRI HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/05/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc ban hành qui chế khen thưởng