vanbanphapluat.com
Thông báo số 88/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đề án thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu: 88/TB-VPCPNgày ban hành: 17 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 88/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Ngày 06 tháng 3 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Đề án