vanbanphapluat.com
Thông báo số 127/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu: 127/TB-VPCPNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 127/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ RÀ SOÁT CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngày 03 tháng 4 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì