vanbanphapluat.com
Thông báo số 124/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng, tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu: 124/TB-VPCPNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 124/TB-VPCP Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA MỘT SỐ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG, TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG Ngày 27 tháng 3 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ