vanbanphapluat.com
Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và En Xan-va-đo
Số hiệu: 22/2011/TB-LPQTNgày ban hành: 31 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Phạm Gia Khiêm, Hugo Martinet BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2011/TB-LPQT Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Hiệp định giữa Chính phủ