vanbanphapluat.com
Thông báo 3019/TB-TCHQ ý kiến kết luận của PTCT Nguyễn Dương Thái - Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi họp đánh giá tiến độ triển khai xây dựng Bảo tàng Hải quan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
Số hiệu: 3019/TB-TCHQNgày ban hành: 03 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Duy Thuận BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3019/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PTCT NGUYỄN DƯƠNG THÁI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TẠI BUỔI HỌP ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BẢO TÀNG HẢI QUAN VIỆT NAM Ngày 29/05/2013, đồng chí PTCT Nguyễn Dương Thái - Trưởng Ban