vanbanphapluat.com
Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB năm 2013 thực hiện đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Số hiệu: 2689/TB-BNN-TCCBNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2689/TB-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2013 Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ