vanbanphapluat.com
Thông báo 1905/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số hiệu: 1905/TB-BNN-VPNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Việt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1905/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ngày 16 tháng 4 năm