vanbanphapluat.com
Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND TPHCM: Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa
Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa