vanbanphapluat.com
Quy định 287-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (Công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) do Ban Bí thư ban hành
Số hiệu: 287-QĐ/TWNgày ban hành: 08 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 287-QĐ/TW Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (CÔNG TY CỔ PHẨN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ) - Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung