vanbanphapluat.com
Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp do Ban Bí thư ban hành
Số hiệu: 169-QĐ/TWNgày ban hành: 24 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 169-QĐ/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CẤP ỦY VIÊN CÁC CẤP - Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá X);- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X);- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,