vanbanphapluat.com
Quy định 15/QĐ-TW năm 2006 về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành
Số hiệu: 15/QĐ-TWNgày ban hành: 28 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nông Đức Mạnh BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 15/QĐ-TW Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ TƯ NHÂN (TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X) Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ban