vanbanphapluat.com
Pháp lệnh Thú y năm 1993
Số hiệu: 7-L/CTNNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 7-L/CTN Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1993 LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 7-L/CTN NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 1993 VỀ THÚ Y CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 78 của