vanbanphapluat.com
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007
Số hiệu: 31/2007/PL-UBTVQHNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31/2007/PL-UBTVQH Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2007 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10