vanbanphapluat.com
Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006
Số hiệu: 29/2006/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 05 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 29/2006/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2006 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày