vanbanphapluat.com
Pháp lệnh Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
Số hiệu: 18-LCT/HĐNN7Ngày ban hành: 13 tháng 09 năm 1985 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1985 PHÁP LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 18-LCT/HĐNN7 NGÀY 13/09/1985 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TIỀN NGÂN HÀNG MỚI,THU ĐỔI TIỀN NGÂN HÀNG CŨ. Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng,Pháp lệnh