vanbanphapluat.com
Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12 về thủ tục bắt giữ tàu bay do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Số hiệu: 11/2010/UBTVQH12 Loại văn bản: Pháp lệnh Ngày ban hành: 2010-03-16 Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2010 PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BAY ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn