vanbanphapluat.com
Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành
Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 22 tháng 4 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “NĂM 2008 - NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông