vanbanphapluat.com
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
Số hiệu: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVNNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Huỳnh Đảm, Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2008 NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC ĐIỀU 11, ĐIỀU 14, ĐIỀU 16, ĐIỀU 22 VÀ ĐIỀU 26 CỦA PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHÍNH PHỦ - ỦY