vanbanphapluat.com
Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND bãi bỏ lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu; quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại lệ phí đăng ký cư trú do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 4 ban hành
Số hiệu: 02/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Dương Đình Hân HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 02/2008/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 4 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU; QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ TỶ LỆ TRÍCH ĐỂ LẠI LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHOÁ VII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4 NĂM 2008 Căn cứ Luật Tổ chức Hội