vanbanphapluat.com
Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ
Số hiệu: 221/WTO/VBNgày ban hành: 24 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ TƯ KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi là WTO) có Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ liên quan đến các dịch vụ viễn thông cơ bản kèm theo Nghị định thư này (sau đây gọi là các Thành viên liên quan), Đã tiến hành đàm phán theo các điều kiện tại