vanbanphapluat.com
Nghị định thư thứ ba số 220/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ
Số hiệu: 220/WTO/VBNgày ban hành: 24 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ BA KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới có Danh mục cam kết cụ thể theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ liên quan đến sự di chuyển của tự nhiên nhân trong phụ lục của Nghị định thư này, Đã tiến hành các cuộc đàm phán theo các điều kiện tại Quyết định của các Bộ trưởng về đàm phán về di chuyển của tự nhiên nhân thông qua