vanbanphapluat.com
Nghị định số 17/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
Nghị định số 17/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao