vanbanphapluat.com
Nghị định 22-CP năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Số hiệu: 22-CPNgày ban hành: 22 tháng 05 năm 1993 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 22-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 22-CP NGÀY 22-5-1993 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG. CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn