vanbanphapluat.com
Hiệp định thương mại hàng hoá trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Ấn Độ
Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRONGKHUÔN KHỔHIỆP ĐỊNHKHUNGVỀHỢPTÁCKINH TẾ TOÀNDIỆN GIỮAHIỆP HỘI CÁCQUỐC GIAĐÔNGNAMÁ VÀCỘNGHOÀ ẤNĐỘ LỜIMỞ ĐẦU Chúngtôi,nhữngngườiđứngđầuChínhphủ/NhànướccácnướcBru-nâyĐa-rút-xa-lam, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hoà In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa Dân chủ NhândânLào,Ma-lai-xi-a,LiênbangMi-an-ma,CộnghoàPhi-líp-pin,Cộnghoà Xinh-ga-po,VươngquốcTháiLanvàCộnghoàXãhộiChủnghĩaViệtNam,các