vanbanphapluat.com
Công văn 5488/TCHQ-TXNK: Phân loại máy kéo thang máy
Công văn số 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2017 của Tổng cục Hải quan gửi Chi cục Hải quan Hải Phòng về việc phân loại máy kéo thang máy.