vanbanphapluat.com
Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp quốc
Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 2003 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG Lời nói đầu Các Quốc gia thành viên Công ước này, Lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề cũng như những mối đe dọa do tham nhũng gây ra đối với sự ổn định và an ninh xã hội, xói mòn các thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến sự phát triển bền vững và chế độ, Cũng lo ngại về sự liên kết giữa tham nhũng với các loại