vanbanphapluat.com
Công ước 187 về cơ chế tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động
Số hiệu: 187Ngày ban hành: 15 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC 187 VỀ CƠ CHẾ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ, tại phiên họp lần thứ 95 vào ngày 31 tháng 5 năm 2006, Nhận thấy tính chất nghiêm trọng về thương tật lao động, bệnh nghề nghiệp và tử vong do lao động trên toàn cầu và mức độ cần thiết nhằm có những hành động hơn nữa