vanbanphapluat.com
Công ước 184 về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp
Số hiệu: 184Ngày ban hành: 21 tháng 06 năm 2001 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 184 VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG NÔNG NGHIỆP Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 5 tháng 6 năm 2001, trong kỳ họp thứ 89; Ghi nhận các Công ước và Khuyến nghị lao động quốc tế có liên quan, đặc biệt là Công ước và Khuyến nghị về cây trồng 1981; Trợ cấp thương tật lao động -1964; Thanh tra lao động