vanbanphapluat.com
Công ước 175 năm 1994 về lao động bán công
Số hiệu: 175Ngày ban hành: 28 tháng 06 năm 1994 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 175 CÔNG ƯỚC VỀ LAO ĐỘNG BÁN CÔNG, 1994 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 7 tháng 6 năm 1994, trong kỳ họp thứ tám mươi mốt, và Lưu ý tính thích đáng, đối với những Người lao động.bán công, của các điều khoản của Công ước về Trả công Bình đẳng, 1951, của Công ước về Sự phân biệt (việc làm và nghề nghiệp),