tokodo.edu.vn
Phó từ thông dụng trong N4 - Tokodo Dekiru Nihongo
Phó từ thông dụng trong N4 - Các phó từ mặc dù không khó nhưng đôi khi chúng ta không nhớ được nghĩa của chúng, hay lẫn lộn giữa các phó từ với nhau.