tokodo.edu.vn
Những động từ ghép trong tiếng Nhật - Tokodo Dekiru Nihongo
Những động từ ghép trong tiếng Nhật: Cách xác định động từ ghép là tự động từ hay tha động từ là tùy thuộc vào V2 là tự động từ hay tha động từ.