tokodo.edu.vn
Đến bao nhiêu tuổi thì bạn vẫn có thể thành thục một ngoại ngữ?
Đến bao nhiêu tuổi thì bạn vẫn có thể thành thục một ngoại ngữ? Trẻ em có thể nhận thức các ngôn ngữ dễ dàng hơn nhiều so với người lớn