tokodo.edu.vn
214 bộ thủ trong hán tự tiếng nhật và tầm quan trọng của nó
214 bộ thủ trong hán tự tiếng nhật và tầm quan trọng của nó. Cách học chứ kanji và áp dụng cách nhớ , cách đọc hán tự bằng 214 bộ thủ trong tiếng nhật cùng trung tâm tiếng nhật núi trúc .