tepcanh.com
Danh sách các loại phân nền thủy sinh có thể dùng nuôi tép cảnh
Trên đây là 6 loại phân nền thủy sinh thông dụng nhất có thể dùng để nuôi tép cảnh. Đặc điểm chung của các loại phân nền thủy sinh này là giúp nguồn nước ổn định PH.
tepcanh.com