sunghiep.com
QUẢN LÝ RỦI RO: YẾU TỐ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN
Có những rủi ro có thể dễ dàng nhìn thấy trước khi bắt đầu tiến hành dự án, nhưng cũng có những rủi ro chỉ nhìn thấy được khi đã xảy ra. Dự án càng xảy ra nhiều sự cố càng minh chứng cho việc nhóm dự án không thấy được đa số các rủi ro có thể xảy ra, và cũng có thể minh chứng cho việc nhóm dự án có thể thấy được rủi ro nhưng không