sunghiep.com
Lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đàm phán
Đàm phán là một việc hiển nhiên trong đời sống, là một hiện tượng xã hội, một hình thức giao tiếp mang tính mục đích cao để giải quyết sự bất đồng, là quá trình đạt tới thỏa thuận cả hai bên có thể chấp nhận được. Và để cuộc đàm phán thành công và thuận lợi hãy tuân thủ các nguyên tắc