sunghiep.com
Cẩm nang hướng nghiệp - Ngành công nghiệp quảng cáo
Ngành công nghiệp quảng cáo đang phát triển mạnh ở Việt Nam. Quảng cáo là hướng tâm trí công chúng về một sản phẩm, dịch vụ hay một tư tưởng, để từ đó công chúng yêu thích, mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó, ủng hộ tư tưởng đó. Quảng cáo có ba chức năng chính: cung cấp thông tin cơ bản và hấp dẫn nhất về sản phẩm, thuyết phục khách