sunghiep.com
Các phương pháp ghi nhớ
Muốn học bài mau thuộc nhất thiết phải học có phương pháp. Qua các chương trước chúng tôi đã trình bày một số phương pháp để giúp bạn trong việc học bài sao cho mau thuộc. Trong chương này xin hướng dẫn bạn đi sâu vào chi tiết hơn khi thực hiện các phương pháp ấy. Muốn học bài mau thuộc nhất thiết phải học có phương pháp. Qua các chương trước