sopico.ir
۹ قانون مهم برای جلب اعتماد مشتری
برگرفته از وب سایت خوارزمی - نیلوفر کل واخی: مشتریان، از افرادی که به آن‌ها اعتماد ندارند خرید نمی‌کنند. متاسفانه، بیشتر تجارت‌ها (مخصوصا آن‌هایی که معروف هست