sopico.ir
چگونه ترس از ایجاد کسب و کار جدید را بریزیم؟
وقتی یک نفر تصمیم می‌گیرد که کسب و کاری را راه اندازی کند؛ به احتمال زیاد دورنمایی از موانع و ریسک‌هایی که در مسیر وی پیش خواهد آمد، در فکر خود دارد. با این حال هر چه از شروع کسب و کار وی زمان بیشتری میگذرد ، موانع بیشتری بر سر راه ویخودنمایی می‌کند. این به...