sopico.ir
چند پرسش و جواب آنها پیرامون ثبت برند
مطالب این مقاله برگرفته از سایت رسا میباشد ۱- آیا علامت تجارتی در ایران مورد حمایت قانون قرار می گیرد؟ ج :بله علامت تجارتی در ایران قابل حمایت است. اتفاقا ایران از سال۱۳۱۰ جزئ معدود کشورها ئی در آسیا می باشد که موضوعات مربوط به حمایت از علائم تجاری را در قوانین داخلی خود آورده...