sopico.ir
نقش فروشندگی در ایجاد یک برندِ ماندگار
برگرفته از ماهنامه بازاریاب بازارساز – سید احسان گل پرور: این روزها، برقراری ارتباط خوب هدف اصلی تنها یک بخش از سازمان نیست بلکه کل سازمان به آن نیاز دارد. صرف نظر از عنوان شغلی و وظایف روزانه یک کارمند، وی نقش مهمی را در ایجاد تصویر عمومی و شهرت برند بازی می کند. ممکن...