sopico.ir
علامت های تجاری و اینترنت
برگرفته از سایت نوآوری و خلاقیت: هنگامی که استفاده از اینترنت در میان شرکتها متداول شد، عمل “احتکار” ناگهان مطرح گردید. این کار عبارت بود از ثبت اسامی مورد توجه و غالب که تصور می شد شرکتهای بزرگ ممکن است مایل به استفاده از آنها بوده و آمادگی پرداخت هزینه آنرا داشته باشند، و سپس...