sopico.ir
شرایط تعیین نام در ثبت شرکت
راهنمای تعیین نام شرکت مطلب زیر برگرفته از سازمان ثبت اسناد و املاک میباشد اولین و مهمترین نکته در تعیین نام شرکتها ، حداقل سه قسمتی(سیلابی)بودن نام میباشد،.یعنی نام شرکت باید دارای حداقل سه اسم و کلمه خاص باشد.شرح کلمات به کار رفته و چگونگی انتخاب آنان در زیر آمده است تعیین نام هرشخصیت حقوقی همراه...