sopico.ir
سه طنز جالب اقتصادی
برگرفته از سایت بانکی دات آی آر ۱٫اقتصاد صفوی شاه عباس از وزیر خود پرسید:”امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟” وزیر گفت:”الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!” شاه عباس گفت:”نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می بایست کفاشان به مکه می رفتند نه پینه دوزان، چون...